Phụ tải và huy động nguồn
Phụ tải (MW) Pmax
Pmin
SL ngày (kWh) Angày
Alũy kế
Tình hình cung cấp điện