Hỗ trợ khách hàng -> Biểu giá điện

Biểu giá bán điện áp dụng từ ngày 01/12/2017Thông báo: Về việc áp dụng giá bán điện mới từ ngày 20/12/2011Giá bán điện năm 2011Biểu giá điện năm 2010Thông tư 08/2010/TT-BCT ban hành ngày 24/2/2010 quy định về giá bán điện năm 2010 và hướng dẫn thực hiệnBiểu giá điện năm 2009Thông tư quy định về giá bán điện năm 2009 và hướng dẫn thực hiệnQuyết định số 21/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giá bán điện năm 2009 và các năm 2010-2012 theo cơ chế thị trườngBiểu giá điện áp dụng trước ngày 1.3.2009Biểu giá bán điện thực hiện từ ngày 01/8/2013